AKTUALNOŚCI ZARZĄD JAKOŚĆ PRACA DLA PACJENTA GALERIE ZDJĘĆ ANKIETY


O nas
   
Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej informujemy, że Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:
 1. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
 2. szpitalne - stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
Zakres świadczeń udzielanych przez podmiot leczniczy obejmuje:
 1. świadczenia opieki zdrowotnej,
 2. badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia
 3. inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Otwórz plik


Pogłębiający się systematycznie od 1999r. kryzys w służbie zdrowia dotknął także Szpital Powiatowy w Kluczborku. Ciągły brak środków finansowych na bieżącą działalność uniemożliwiał prawidłowe funkcjonowanie placówki oraz podwyższanie jakości świadczonych usług.

Sytuacja z dnia na dzień stawała się coraz trudniejsza a składały się na nią dwa podstawowe czynniki:
 1. brak rozwiązań systemowych dotyczących ochrony zdrowia w Polsce,
 2. brak środków finansowych na pokrycie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia potocznie nazywanej tzw. "ustawą -203".
Trwające od wielu lat prace nad "uzdrowieniem" służby zdrowia nie przynosiły spodziewanych efektów. Zmiana instytucji Kas Chorych na Narodowy Fundusz Zdrowia nie przyniosły poprawy sytuacji w zakresie finansowania i uzdrowienia służby zdrowia. Kolejne zmiany Ministrów Zdrowia oraz we władzach Narodowego Funduszu Zdrowia, uznanie ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia za niezgodną z Konstytucją, coraz większa krytyka przygotowanego projektu ustawy restrukturyzacyjnej SPZOZ-ów przyjętej przez rząd w listopadzie 2003 r. nie dawała nadziei na szybką poprawę sytuacji w służbie zdrowia. Wiedzieliśmy jednak, że jeżeli w krótkim czasie nie przeprowadzimy gruntownych zmian restrukturyzacyjnych nie będziemy w stanie świadczyć usług medycznych bez zagrożenia zdrowia i życia pacjentów z powiatu kluczborskiego.
Utracona przez SPZOZ Kluczbork płynność finansowa doprowadziła do następujących negatywnych konsekwencji:
 1. zwiększających się kosztów funkcjonowania placówki poprzez konieczność wypłaty odsetek kontrahentom i pracownikom,
 2. zwiększających się kosztów pozostałej działalności operacyjnej w związku z dochodzeniem wierzytelności na drodze sądowej (koszty sądowe i zastępstwa procesowego),
 3. zwiększających się kosztów pozostałej działalności operacyjnej w zawiązku z opłatami komorniczymi ( o około 20%) dochodzonych wierzytelności,
 4. dokonywania zakupów towarów po wyższych cenach ze względu na małe zainteresowanie kontrahentów w przetargach publicznych – firmy biorące w nich udział musiały się liczyć z większym ryzykiem transakcji i oferowały wyższe ceny
W latach 1999-2003r. w SP ZOZ w Kluczborku nadwyżka kosztów nad przychodami systematycznie wzrastała, co w konsekwencji przynosiło coraz większą stratę i coraz większe zadłużanie się SP ZOZ-u wobec dostawców materiałów, towarów, leków, usług oraz wobec pracowników, którzy w roku 2002 70% swoich należności z tytułu zaległych wynagrodzeń przekazali do wyegzekwowania komornikowi. Komornik sądowy zajmując 25% kontraktu z NFZ oraz poprzez zajęcie kont bankowych wyegzekwował dla pracowników Szpitala około 662 tys. zł. Dalsze prowadzenie działalności medycznej w takich warunkach stawało się niemożliwe, bez narażania zdrowia i życia pacjentów oraz bez narażania dostawców na utratę swoich dochodów. W takiej sytuacji Zarząd Powiatu kluczborskiego postawił sobie następujące strategiczne cele do osiągnięcia:
 1. zapewnienia mieszkańcom powiatu dostępu do szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń medycznych
 2. zdjęcia z Powiatu ryzyka finansowego w postaci prowadzenia działalności zadłużającego się w zastraszającym tempie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 3. zachowania po stronie powiatu mechanizmów kontrolnych funkcjonowania szpitala.
Decyzję o zmianie formy prawnej SP ZOZ na spółkę prawa handlowego, która będzie świadczyć usługi medyczne bez zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów oraz bez narażania na straty dostawców mogła zostać podjęta tylko przy założeniu, że nowy podmiot, nieobciążony długami, będzie realizował swoje zadania w sposób zapewniający pełne pokrycie ponoszonych kosztów przychodami uzyskiwanymi z prowadzonej działalności.
16 października 2003 r Rada Powiatu jako organ właścicielski podjęła decyzję o utworzeniu spółki prawa handlowego pod nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku, która rozpocznie działalność bez zobowiązań i należności po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Zobowiązania likwidowanej jednostki przejął organ założycielski - Powiat Kluczborski.

Jedynym akcjonariuszem Spółki posiadającym 100 % akcji został Powiat kluczborski.

Przy organizacji nowej Spółki przyjęto następujący harmonogram czynności organizacyjno - prawnych:
 1. 16 październik, 2003 r. - Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Spółki Akcyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku której zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez utworzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej;
 2. 26 listopad, 2003 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku;
 3. 26 lutego 2004r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku zostaje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197251
 4. 22 marca 2004 r. Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku tworzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 5. 27 marca 2004 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zostaje zarejestrowany Rejestrze Wojewody Opolskiego prowadzonym przez Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Opolu pod nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Kluczborku
 6. 06 kwietnia 2004r. Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku podpisał swój pierwszy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w Opolu na realizacje świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu kluczborskiego oraz pacjentów z okolicznych powiatów.
 7. 10 kwietnia 2004r. Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku rozpoczyna działalność medyczną, którą prowadzi do dziś.
Powiatowe Centrum Zdrowia S.A w Kluczborku jest to nowy podmiot prawny, który działa na zasadach spółki prawa handlowego. Działalność medyczną prowadzi poprzez jednostki organizacyjne W zakresie usług medycznych zobowiązana jest stosować przepisy ustawy o działalności leczniczej i inne obowiązujące w tym zakresie. Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku nadal pełni funkcję szpitala powiatowego, dostępnego dla ogółu mieszkańców powiatu kluczborskiego.


dodał: Sławomir Mróz